Loader

OFERTA

Wybór pielęgniarek endoskopowych oraz pielęgniarek anestezjologicznych w ramach realizacji projektu „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”

 

Informacja o wybranym wykonawcy

 

Nierozstrzygnięte – Inne

 

Opis
Zadania 1,2 – zostały unieważnione z powodu braku ofert.
Zadanie 3 i zadanie 4 – zostało unieważnione ponieważ kwota oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia.
Termin składania ofert

do dnia 03-06-2020

Numer ogłoszenia

1245325

Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 03.06.2020 r. godzina 10:01.

2. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
„Oferta na wybór pielęgniarek endoskopowych oraz pielęgniarek anestezjologicznych”.
Adres Zamawiającego:
Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fryderyka Szopena 1
35-055
ZAPYTANIE OFERTOWE
BP 2/2020
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marciniec Mariola
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
178652094
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zadanie częściowe 1:
Wybór pielęgniarki endoskopowej – Pakiet I w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Pielęgniarka powinna spełniać następujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.
Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
• Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2020 – 242 badaniaZadanie częściowe 2:
Wybór pielęgniarki endoskopowej – Pakiet II w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Pielęgniarka powinna spełniać następujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.
Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
• Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2020 – 242 badania
Zadanie częściowe 3:
Wybór pielęgniarki anestezjologicznej – Pakiet I w celu asystowania lekarzowi anestezjologowi przy podawaniu znieczulenia oraz podczas trwania badania kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do znieczulenia
• asysta podczas badania
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
• Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2020 – 242 badania
Zadanie częściowe 4:
Wybór pielęgniarki anestezjologicznej – Pakiet II w celu asystowania lekarzowi anestezjologowi przy podawaniu znieczulenia oraz podczas trwania badania kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do znieczulenia
• asysta podczas badania
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
• Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2020 – 242 badania
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Wyboru pielęgniarek endoskopowych oraz pielęgniarek anestezjologicznych –w ramach realizacji projektu „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.
Przedmiot zamówienia
Zadanie częściowe 1:
Wybór pielęgniarki endoskopowej – Pakiet I w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Pielęgniarka powinna spełniać następujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.
Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
• Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2020 – 242 badania
Zadanie częściowe 2:
Wybór pielęgniarki endoskopowej – Pakiet II w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Pielęgniarka powinna spełniać następujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.
Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
• Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2020 – 242 badania
Zadanie częściowe 3:
Wybór pielęgniarki anestezjologicznej – Pakiet I w celu asystowania lekarzowi anestezjologowi przy podawaniu znieczulenia oraz podczas trwania badania kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do znieczulenia
• asysta podczas badania
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
• Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2020 – 242 badania
Zadanie częściowe 4:
Wybór pielęgniarki anestezjologicznej – Pakiet II w celu asystowania lekarzowi anestezjologowi przy podawaniu znieczulenia oraz podczas trwania badania kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do znieczulenia
• asysta podczas badania
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
• Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2020 – 242 badania
Kod CPV
85121000-3
Nazwa kodu CPV
Usługi medyczne
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału znajdują się w dokumencie załączonym do niniejszego ogłoszenia o nazwie: „Zapyt. ofert. pielęgniarki BP 2 2020”
Harmonogram realizacji zamówienia

Termin prowadzenia badań to: od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 12.2020r.
Badania będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym.

Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt. 3 oraz spełniający łącznie następujące warunki:
a) dla zadania częściowego nr 1 i 2 – posiada kwalifikacje do wykonania zamówienia tj.: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego pielęgniarki oraz udokumentuje doświadczenie minimum 2 miesiące pracy na stanowisku pielęgniarki endoskopowej oraz posiadająca prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,b) dla zadania częściowego nr 3 i 4 – posiada kwalifikacje do wykonania zamówienia tj.: Pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz udokumentuje doświadczenie minimum 2 miesiące pracy na stanowisku pielęgniarki. Posiadająca prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków- załącznik nr 3 oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
Na dokumencie należy wskazać numer zadania do którego się odnosi.
Dodatkowe warunki
Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału znajdują się w dokumencie załączonym do niniejszego ogłoszenia o nazwie: „Zapytanie ofertowe”
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów świadczące o wymaganym wykształceniu osoby prowadzącej badania.
5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
a. CENA – 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za prowadzenie spotkań edukacyjnych 100% = 100 pkt
3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
——————————————x 100 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.
6. Kryteria oceny ofert dla każdego zadania są jednakowe.
Wykluczenia
3. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu
793570282
Fax
178520552
NIP
8133714748
Tytuł projektu
Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej
Numer projektu
RPPK.07.06.00-18-0002/17-00