Loader

OFERTA

Nr  Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

– Cof –  cena podana w ofercie

2 Doświadczenie rozumiane jako wykonanie usług opisanych w części IV pkt a) ppkt 1 niniejszego zapytania:

1 usługę – 0 punktów

2-3 usługi – 10 punktów

4 i więcej usług – 20 punktów

Wykonawca udokumentuje zrealizowanie usług wykazanych na to kryterium w sposób opisany w części IV pkt a ppkt 2 niniejszego zapytania.

3 Ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny:

1 osoba  – 0 punktów

2-4 osoby – 10 punktów

5 i więcej osób -20 punktów

Ocena zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.