Loader

OFERTA

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczące: Prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców Podkarpacia z zakresu profilaktyki raka jelita grubego oraz dla lekarzy POZ w województwie podkarpackim – wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Profilaktyka zdrowotna – lepsza jakość życia i pracy”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

 

KODY CPV:

80320000-3 Usługi edukacji medycznej
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
 

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.
Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów
tel. 17 865 20 94
www.medyk.rzeszow.pl
bpomianek@medyk.rzeszow.pl

 

OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Beata Pomianek
 

INFORMACJE OGÓLNE: 
 1. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Zamawiający należy przez to rozumieć Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie.
 2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Wykonawca, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ubiegającą się o udzielenie Zamówienia.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi prowadzenia 4 godzinnych spotkań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców Podkarpacia z zakresu profilaktyki raka jelita grubego oraz usługi prowadzenia 4 godzinnych spotkań informacyjno – edukacyjnych z zakresu profilaktyki kierowane do kadr POZ oraz kadr medycyny pracy realizowanych w ramach projektu „Profilaktyka zdrowotna – lepsza jakość życia i pracy”.

Zadanie częściowe 1 – Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka jelita grubego.

Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki raka jelita grubego dla osób wskazanych w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016 – 2024, w wymiarze 16 spotkań 4 godzinnych w grupach 10 osobowych. Działania w projekcie realizowane są wyłącznie na rzecz osób posiadających miejsce zamieszkania na obszarze powiatów wskazanych jako „biała plama” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego – załącznik nr 5. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami działania programów profilaktycznych. Powinni dowiedzieć się o objawach, sposobach leczenia raka jelita grubego oraz z zasadami edukacji zdrowotnej. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.

Zadanie częściowe 2 – Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki dla lekarzy POZ oraz kadr medycyny pracy.

Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w zakresie raka jelita grubego dla kadr POZ oraz kadr medycyny pracy w wymiarze 16 spotkań 4 godzinnych w grupach 5 osobowych. Tematyka spotkań dotyczyć będzie profilaktyki w zakresie minimalizowania prawdopodobieństwa zachorowania na raka jelita grubego oraz wczesnego wykrywania tej choroby. Spotkania będą realizowane w miejscach bez barier architektonicznych.

Dodatkowe informacje dla wszystkich zadań:

 1. osoba prowadząca spotkania informacyjno – edukacyjne będzie świadczyć usługę osobiście;
 2. osoba prowadząca spotkania informacyjno – edukacyjne jest zobowiązana prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych
  z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych
  z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
 3. osoba prowadząca spotkania informacyjno – edukacyjne ponosi koszty związane z realizacją usługi (opracowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych (ok. 70 slajdów), dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 4. osoba prowadząca spotkania informacyjno – edukacyjne będzie prowadziła wymaganą dokumentację (listy obecności, zgłoszenia, ankiety).
 5. Termin prowadzenia spotkań edukacyjnych to: od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 12.2022r.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt. 3 oraz spełniający łącznie następujące warunki:
  • osoba prowadząca spotkania informacyjno – edukacyjne posiada wykształcenie lekarskie lub położnicze, pielęgniarskie lub jest absolwentem kierunku zdrowie publiczne;
  • osoba prowadząca spotkania informacyjno – edukacyjne posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe: lekarskie lub położnicze lub pielęgniarskie lub zdrowia publicznego;
  • Ocena spełniania warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 3.
  • Dla każdego zadania są takie same warunki udziału w postępowaniu.
 2. Inne dokumenty żądane przez zamawiającego, które wykonawca ma obowiązek złożyć:
  • Akceptacja załączonego do niniejszego zapytania ofertowego projektu umowy –załącznik nr 4
  • Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2
 3. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
  i dokumentach stanowiących Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego (wyszczególnionych w Punkcie V. Zapytania ofertowego), z których musi jednoznacznie wynikać , że Wykonawca spełnia warunki.
 2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, bądź pełnomocnictw albo złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty bądź pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 4. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie, czyli konsorcjów.\

 

PREFEROWANE WARUNKI OKREŚLENIA CENY I ZASAD ZAPŁATY: 
 1. Cena: złoty polski (PLN).
 2. Forma płatności: przelew na rachunek bankowy Oferenta.
 3. Termin zapłaty: dla faktury częściowej do 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami.

 

INNE WYMAGANE POSTANOWIENIA OFERTY:
 1. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 2. Oferta musi być złożona według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza oferty – załącznik nr 1, wypełnionego czytelnie na komputerze (bez dodatkowych dopisków bądź zastrzeżeń).
 3. Oferta powinna zawierać informacje, którego zapytania ofertowego dotyczy (BP/1/2021).
 4. Oferta ma być ofertą, o której mowa w kodeksie cywilnym, w szczególności powinna:

4.1. być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla oferenta,

4.2. nie może zawierać dopisków, które stanowią, iż nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 1. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

        5.1.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy,

        5.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków,

        5.3.Wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się
o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

 

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERTY: 
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
 2. CENA – 65%
 3. DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU SPOTKAŃ /SZKOLEŃ /WARSZTATÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ODPOWIEDNIO:

DLA ZADANIA I PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

DLA ZADANIA II PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

– 15%

 1. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE -20%
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt.) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej
LP NAZWA KRYTERIUM WAGA
1 Cena brutto za prowadzenie spotkań edukacyjnych 65% = 65 pkt.
2 DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU SPOTKAŃ /SZKOLEŃ /WARSZTATÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ODPOWIEDNIO:

DLA ZADANIA I PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

DLA ZADANIA II PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

 

15% = 15 pkt.

3 Doświadczenie zawodowe 20%= 20 pkt.
 1. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:LP = C + Z + S

gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
Z – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie zawodowe
S – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie szkoleniowe

 1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:


cena brutto oferty najtańszej

——————————————x 65 pkt. = liczba punktów w danym kryterium

cena brutto oferty badanej

 

 1. Punkty za kryterium „Doświadczenie szkoleniowe” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) i załączonych do oferty referencji potwierdzających należyte wykonanie tych szkoleń- usług. Za doświadczenie zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

 

Za przeprowadzenie 1 szkolenia wykonawca otrzyma 0 pkt.

Za przeprowadzenie od 2 do 3 szkoleń wykonawca otrzyma 5 pkt.

Za przeprowadzenie od 4 do 6 szkoleń wykonawca otrzyma 10 pkt.

Za przeprowadzenie od 7 do 10 szkoleń wykonawca otrzyma 15 pkt.

DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU SPOTKAŃ /SZKOLEŃ /WARSZTATÓW W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ODPOWIEDNIO:

DLA ZADANIA I PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

DLA ZADANIA II PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

 

 1. Punkty za kryterium „Doświadczenie zawodowe” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje ile lat doświadczenia w pracy zawodowej posiada osoba wskazana do prowadzenia spotkań informacyjno-edukacyjnych w ramach Zamówienia. Za doświadczenie zostaną przyznane punkty wg poniższego schematu:

>2 lat do 4 lat = 5 pkt.

>4 lat do 8 lat = 10pkt.

>8 lat = 20 pkt.

 1. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz doświadczenie szkoleniowe
  i doświadczenie zawodowe, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
 2. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.
 3. Kryteria oceny ofert dla każdego zadania są jednakowe

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
 5. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia).
 6. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
 7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę muszą być ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
 8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
 9. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:

„Oferta na: Usługi prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców Podkarpacia z zakresu profilaktyki raka jelita grubego oraz dla lekarzy POZ realizowanych w ramach projektu „Profilaktyka zdrowotna – lepsza jakość życia i pracy”.

Adres Zamawiającego:

Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.
Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów

ZAPYTANIE OFERTOWE
BP/1/2021

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 15 A, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 03.2021 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia w dniu 29.03.2021 r. godzina 10:01.
 5. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: projekt@medyk.rzeszow.pl

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

16.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 15 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 15.

18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

INNE POSTANOWIENIA  ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem pkt.1.1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

1.1. Zamawiający poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. W okresie od rozpoczęcia postępowania do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą:

2.1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

2.1.1.Odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia ofert,

2.1.2.Zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy,

2.1.3. unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn,

2.2.Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny.

2.3.  W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

 1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia po dwukrotnym wezwaniu przez zamawiającego w terminie
14 dni od dnia wyboru, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

 

INFORMACJE O WYBORZE OFERTY
 1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania.
 2. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie www.medyk.rzeszow.pl
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
 4. Unieważnienia postępowania w sytuacji kiedy cena za wykonanie Zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.

 

INFORMACJE KOŃCOWE
 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Centrum Medycznego MEDYK Sp. z o.o. sp. k. do zawarcia umowy. Centrum Medyczne Sp. z o.o. sp. k. może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia

 

ZAŁĄCZNIKI