Loader

OFERTA

Dostawa materiałów do badań kolonoskopowych dla 500 pacjentów zamówienie w ramach realizacji projektu „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”.

Termin składania ofert

do dnia 08-06-2020

Numer ogłoszenia

1247253

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Powiadomienie o zmianach z dnia 2.06.2020r.
Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego z pkt IX ppkt 13 na:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 08.06.2020 r. do godziny 12:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 08.06.2020 r. o godzinie 12:01.
UWAGA!!!!
Zmawiający dokonuje zmiany formularza oferty. Obowiązuje formularz z dnia 02.06.2020r.Powiadomienie o zmianach z dnia 30.05.2020r.
Zmiany wprowadzone na podstawie odpowiedzi na pytanie załączoną do niniejszego ogłoszenia.
1. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego zadania pozycję 21,22,23,24 wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis wszystkich zmian jakich dokonał Zamawiający znajdują się w załączniku Modyfikacja zmian załączonym do niniejszego ogłoszenia.
Uwaga!
Zamawiający dokonuje zmiany następujących dokumentów, formularz oferty ( zał nr 1 ) Wykaz dostaw ( zał nr 3). Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty obowiązujące z dnia 30.05.2020Sprostowanie
Zamawiający informuje, że omyłkowo w dokumentach Odpowiedź na pytanie i Modyfikacja treści zapytania jako Zamawiającego wskazał Fundacja Medyk dla Zdrowia, powinno być Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.
Dokumenty o których mowa powyżej zostały poprawione.

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 03.06.2020 r. o godzinie 12.01.
2. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
2. „Oferta na Dostawę materiałów do badań kolonoskopowych”
Adres Zamawiającego:
Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fryderyka Szopena 1
35-055
ZAPYTANIE OFERTOWE
BP 3/2020
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marciniec Mariola
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
17 865 20 94
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia dostawa materiałów do badań kolonoskopowych dla 500 pacjentów.
1. Wenflon22G/1 – 250 szt.
2. Wenflon 20G-1 ¼ – 250 szt.
3. Opatrunek do kaniul – 500 szt.
4. Gaziki Kompresy Jałowe Włóknina 10x10cm 125szt w opakowaniu – 60 opakowań
5. Gaziki Kompresy Jałowe Włóknina 5x5cm 100 szt. w opakowaniu – 15 opakowań
6. Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych – 500 szt.
7. Igła 0,8 x 40 – opakowanie 100 sztuk – 20 opakowań
8. Igła 12 x 40 – opakowanie 100 szt. – 5 opakowań
9. Strzykawka 2 ml jednorazowa – 1500 szt.
10. Strzykawka 5 ml jednorazowa – 500 szt.
11. Strzykawka 20 ml jednorazowa – 500 szt.
12. Pojemnik do His-Pat z formaliną 10%– 500 szt.
13. Majtki do kolonoskopi – 500 szt.
14. Podkłady medyczne na łóżko jednorazowe kolor biały szerokość 60 cm x 50 m w rolce – 20 rolek
15. Żel InstruGel opakowanie 200 ml (lub równoważny) – 50 opakowań.
16. Pojemniki na skażony materiał 3 l. – 5 szt.
17. .Gaziki do odkażania skóry –500 sztuk
Saszetki zawierające jałowe gaziki, nasączone 70% alkoholem izopropylowym o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym.
18. Lignina cięta 20X30cm – 50 kg
19. Preparat do dezynfekcji powierzchni
Gotowy do użytku bezaldehydowy preparat na bazie alkoholi przeznaczony do dezynfekcji powierzchni 1 opakowanie po 5 litrów i opakowanie 1 litrowe.
20. Szczypce do pobierania biopsji jednorazowe – 500 sztuk
21. Pętle diatermiczne do usuwania polipów jednorazowe – 300 sztuk
22. Enzymatyczny preparat do wstępnego mycia endoskopu 4 opakowania po 2 litry
23. Środek do dezynfekcji endoskopu, 3 opakowania po 5 litrów.
24. Trójenzymatyczny preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych – 2 opakowania po 5 litrów
25. Rękawiczki nitrylowe
S-5 opakowań po 100 szt.
M-10 opakowań po 100 szt.
L- 10 opakowań po 100 szt.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Dostawa materiałów do badań kolonoskopowych dla 500 pacjentów – zamówienie w ramach realizacji projektu „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia dostawa materiałów do badań kolonoskopowych dla 500 pacjentów.
1. Wenflon22G/1 – 250 szt.
2. Wenflon 20G-1 ¼ – 250 szt.
3. Opatrunek do kaniul – 500 szt.
4. Gaziki Kompresy Jałowe Włóknina 10x10cm 125szt w opakowaniu – 60 opakowań
5. Gaziki Kompresy Jałowe Włóknina 5x5cm 100 szt. w opakowaniu – 15 opakowań
6. Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych – 500 szt.
7. Igła 0,8 x 40 – opakowanie 100 sztuk – 20 opakowań
8. Igła 12 x 40 – opakowanie 100 szt. – 5 opakowań
9. Strzykawka 2 ml jednorazowa – 1500 szt.
10. Strzykawka 5 ml jednorazowa – 500 szt.
11. Strzykawka 20 ml jednorazowa – 500 szt.
12. Pojemnik do His-Pat z formaliną 10%– 500 szt.
13. Majtki do kolonoskopi – 500 szt.
14. Podkłady medyczne na łóżko jednorazowe kolor biały szerokość 60 cm x 50 m w rolce – 20 rolek
15. Żel InstruGel opakowanie 200 ml (lub równoważny) – 50 opakowań.
16. Pojemniki na skażony materiał 3 l. – 5 szt.
17. .Gaziki do odkażania skóry –500 sztuk
Saszetki zawierające jałowe gaziki, nasączone 70% alkoholem izopropylowym o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym.
18. Lignina cięta 20X30cm – 50 kg
19. Preparat do dezynfekcji powierzchni
Gotowy do użytku bezaldehydowy preparat na bazie alkoholi przeznaczony do dezynfekcji powierzchni 1 opakowanie po 5 litrów i opakowanie 1 litrowe.
20. Szczypce do pobierania biopsji jednorazowe – 500 sztuk
21. Pętle diatermiczne do usuwania polipów jednorazowe – 300 sztuk
22. Enzymatyczny preparat do wstępnego mycia endoskopu 4 opakowania po 2 litry
23. Środek do dezynfekcji endoskopu, 3 opakowania po 5 litrów.
24. Trójenzymatyczny preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych – 2 opakowania po 5 litrów
25. Rękawiczki nitrylowe
S-5 opakowań po 100 szt.
M-10 opakowań po 100 szt.
L- 10 opakowań po 100 szt.
Dodatkowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumencie załączonym do niniejszego ogłoszenia o nazwie: Zapytanie ofertowe mat. do kolonoskop. – BP 3 2020
Kod CPV
33140000-3
Nazwa kodu CPV
Materiały medyczne
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin realizacji dostaw: 21 dni od daty podpisania umowy.
2. Towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego na terenie Rzeszowa.
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt. 3 oraz spełniający następujący warunek:
a) posiadający zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia tj. dysponuje wiedzą, doświadczeniem tzn., wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował jednorazową dostawę materiałów medycznych dla minimum jednego podmiotu. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dodatkowe warunki
Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału znajdują się w dokumencie załączonym do niniejszego ogłoszenia o nazwie: Zapytanie ofertowe mat. do kolonoskop. – BP 3 2020
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. Wykaz dostaw wraz z referencjami (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
4. Akceptacja załączonego do niniejszego zapytania ofertowego projektu umowy – załącznik nr 4.
5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
CENA – 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto oferty 100% = 100 pkt3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:cena brutto oferty najtańszej
——————————————x 100 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.
Wykluczenia
2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu
793570282
Fax
178520552
NIP
8133714748
Tytuł projektu
Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej
Numer projektu
RPPK.07.06.00-18-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Zad 1
SINMED Sp. z o.o.
ul. Graniczna 32B
44-178 Przyszowice
za cenę: 27 887,89 zł
data wpłynięcia 08.06.2020r.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena 100%

Zad 2
Meditech X- Ray Sp. o.o.
ul. Wirowska 6
62-052 Komorniki
za cenę:11 296,80 zł
data wpłynięcia 05.06.2020r.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert tj. cena 100%