Loader

OFERTA

Selection of an endoscopist to conduct
colonoscopy on entrusted equipment

Date of placing the announcement: 10-04-2019
Deadline for the submission of offers: until 18-04-2019
Advertisement number: 1178951
Ad status: valid

Place and method of submitting offers:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 18.04.2019 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 18.04.2019 r. godzina 10:01.

Contact person regarding the announcement: Mariola Marciniec
Telephone number of the contact person regarding the announcement: 17 865 20 94

Short description of the subject of the order:
Lekarz o specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna wraz z dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii, dyplomem Umiejętności TChP (lub równoważne), posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wykonywał będzie bezpośrednie badanie konoskopowe.
Do jego obowiązków należało będzie:

kwalifikacja do badania
przeprowadzenie badania kolonoskopowego
interpretacja badania wraz z informacją
wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Przewidywana liczba badań do wykonania: od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 12.2020r – 250 badań.

Ad category: Services
Ad subcategory: Services others
Place of performance of the contract: Province: Podkarpackie District: Rzeszów Town: Rzeszów

order description

Order purpose:
Lekarz o specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna wraz z dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii, dyplomem Umiejętności TChP (lub równoważne), posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wykonywał będzie bezpośrednie badanie konoskopowe.
Do jego obowiązków należało będzie:

kwalifikacja do badania
przeprowadzenie badania kolonoskopowego
interpretacja badania wraz z informacją
wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej) Przewidywana liczba badań do wykonania: od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 12.2020r – 250 badań.

Ordered subject:
Lekarz o specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna wraz z dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii, dyplomem Umiejętności TChP (lub równoważne), posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wykonywał będzie bezpośrednie badanie konoskopowe.
Do jego obowiązków należało będzie:

kwalifikacja do badania
przeprowadzenie badania kolonoskopowego
interpretacja badania wraz z informacją
wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Przewidywana liczba badań do wykonania: od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 12.2020r – 250 badań.

CPV code 85121000-3
CPV code name: Usługi medyczne
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
a. osoba wyłoniona w niniejszym postępowaniu będzie świadczyć usługę osobiście;
b. osoby wyłonione będą zobowiązane prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
c. Badania będą prowadzone na powierzonym sprzęcie i będą wykonywane w siedzibie zamawiającego na terenie Rzeszowa osoba wyłoniona w niniejszym postępowaniu ponosi koszty związane z realizacją usługi dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
d. badania będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym.

Order processing schedule:
Realizacja zamówienia będzie trwała od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 12.2020 r. Badania będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym.

Attachments:

Zapyt_ ofert_ lekarz endoskopista BP 1 2019
Zał. nr 1 do BP 1 2019 – Wzor formularza oferty
Zał. nr 2 do BP 1 2019 – Oswiadczenie o braku powiązań
Zał. nr 3 do BP 1 2019 – Oswiadczenie o spełnieniu warunków
Zał. nr 4 do BP 1 2019 – wzór umowy

Questions and explanations: No questions or explanations

Wiedza i doświadczenie Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności :
Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonania zamówienia tj: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza wraz z dokumentami potwierdzającymi: ukończenie specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna z Dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii / Dyplomem Umiejętności TChP (lub równoważne) posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków- załącznik nr 3 oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia :
Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonania zamówienia tj: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza wraz z dokumentami potwierdzającymi: ukończenie specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna z Dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii / Dyplomem Umiejętności TChP (lub równoważne) posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków- załącznik nr 3 oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Additional conditions:
Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w treści zapytania ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy:
Zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr do niniejszego postępowania.

Offer evaluation

Assessment criteria and description of how the points are awarded:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria: a. CENA – 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej

Lp. Nazwa kryterium Waga

1. Gross price of the offer 100% = 100 points

3. The number of points awarded to each of the evaluated bids will be calculated according to the following formula:

4. Points for the “Price” criterion will be calculated according to the formula:

gross price of the cheapest offer
——————————————x 100 points = number of points in a given criterion
gross price of the examined offer

5. In the event that two or more offers receive an identical number of points, the Employer shall carry out extra time with these Contractors.

Name: Centrum Medyczne MEDYK sp.z o.o., sp.k.
Address: ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów, Podkarpackie, Rzeszów
Telephone number: 793 570 282
Fax: 17 852 05 52
NIP: 813 371 47 48
Project title: Health prevention as a key to maintaining professional activity
Project number: RPPK.07.06.00-18-0002/17-00