Loader

Aktualności

18-02-2020

Rozpoczęta Rekrutacja

Fundacja MEDYK DLA ZDROWIA prowadzi nabór osób starszych i niesamodzielnych do Całodobowego Domu Opieki w Dębicy w ramach projektu realizowanego z funduszy UE.

Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca powiat dębicki lub sąsiadujące powiaty z powiatem dębickim województwa podkarpackiego.

Pobyt w Całodobowym Domu Opieki jest nieodpłatny dla Uczestnika w przypadku osiągania przez niego dochodu poniżej 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 509890747 (kierownik Całodobowego Domu Opieki w Dębicy),

oraz na stronie Fundacji http://fundacja.medyk.rzeszow.pl

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Biuro Fundacji Medyk dla Zdrowia:  ul. Szopena 15A w Rzeszowie (III piętro)