Loader

Wybór lekarza endoskopisty

Wybór lekarza endoskopisty w celu prowadzenia
badań kolonoskopii na powierzonym sprzęcie

Data umieszczenia ogłoszenia: 10-04-2019
Termin składania ofert: do dnia 18-04-2019
Numer ogłoszenia: 1178951
Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 18.04.2019 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 18.04.2019 r. godzina 10:01.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mariola Marciniec
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 17 865 20 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Lekarz o specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna wraz z dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii, dyplomem Umiejętności TChP (lub równoważne), posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wykonywał będzie bezpośrednie badanie konoskopowe.
Do jego obowiązków należało będzie:

kwalifikacja do badania
przeprowadzenie badania kolonoskopowego
interpretacja badania wraz z informacją
wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Przewidywana liczba badań do wykonania: od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 12.2020r – 250 badań.

Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia:
Lekarz o specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna wraz z dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii, dyplomem Umiejętności TChP (lub równoważne), posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wykonywał będzie bezpośrednie badanie konoskopowe.
Do jego obowiązków należało będzie:

kwalifikacja do badania
przeprowadzenie badania kolonoskopowego
interpretacja badania wraz z informacją
wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej) Przewidywana liczba badań do wykonania: od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 12.2020r – 250 badań.

Przedmiot zamówienia:
Lekarz o specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna wraz z dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii, dyplomem Umiejętności TChP (lub równoważne), posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wykonywał będzie bezpośrednie badanie konoskopowe.
Do jego obowiązków należało będzie:

kwalifikacja do badania
przeprowadzenie badania kolonoskopowego
interpretacja badania wraz z informacją
wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Przewidywana liczba badań do wykonania: od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 12.2020r – 250 badań.

Kod CPV: 85121000-3
Nazwa kodu CPV: Usługi medyczne
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
a. osoba wyłoniona w niniejszym postępowaniu będzie świadczyć usługę osobiście;
b. osoby wyłonione będą zobowiązane prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
c. Badania będą prowadzone na powierzonym sprzęcie i będą wykonywane w siedzibie zamawiającego na terenie Rzeszowa osoba wyłoniona w niniejszym postępowaniu ponosi koszty związane z realizacją usługi dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
d. badania będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym.

Harmonogram realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia będzie trwała od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 12.2020 r. Badania będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym.

Załączniki:

Zapyt_ ofert_ lekarz endoskopista BP 1 2019
Zał. nr 1 do BP 1 2019 – Wzor formularza oferty
Zał. nr 2 do BP 1 2019 – Oswiadczenie o braku powiązań
Zał. nr 3 do BP 1 2019 – Oswiadczenie o spełnieniu warunków
Zał. nr 4 do BP 1 2019 – wzór umowy

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności :
Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonania zamówienia tj: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza wraz z dokumentami potwierdzającymi: ukończenie specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna z Dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii / Dyplomem Umiejętności TChP (lub równoważne) posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków- załącznik nr 3 oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia :
Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonania zamówienia tj: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lekarza wraz z dokumentami potwierdzającymi: ukończenie specjalizacji gastroenterologia (lub równoważne) lub chirurgia ogólna z Dyplomem umiejętności PTGE z kolonoskopii / Dyplomem Umiejętności TChP (lub równoważne) posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków- załącznik nr 3 oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Dodatkowe warunki :
Szczegółowe informacje na temat postępowania zawarto w treści zapytania ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy:
Zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr do niniejszego postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria: a. CENA – 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej

Lp. Nazwa kryterium Waga

1. Cena brutto za przeprowadzenie badania 100% = 100 pkt

3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
——————————————x 100 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej

5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.
Zamawiający (beneficjent)

Nazwa: Centrum Medyczne MEDYK sp. z o.o., sp. k.
Adres: ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów, podkarpackie , Rzeszów
Numer telefonu: 793 570 282
Fax: 17 852 05 52
NIP: 813 371 47 48
Tytuł projektu: Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej
Numer projektu: RPPK.07.06.00-18-0002/17-00

Skip to content