Loader

OFERTA

Wyboru pielęgniarek endoskopowych w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii

Data umieszczenia ogłoszenia: 19-06-2018
Termin składania ofert: do dnia 27-06-2018
Numer ogłoszenia: 1119775
Status ogłoszenia: Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona:
W pkt “Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności” jest:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego pielęgniarki, która ukończyła kurs specjalisty Endoskopia dla pielęgniarek oraz udokumentuje doświadczenie minimum 1 rok stażu pracy na stanowisku pielęgniarki endoskopowej oraz posiadająca prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków- załącznik nr 3 oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
Zamawiający zmienia powyższy zapis w następujący sposób:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego pielęgniarki, która ukończyła kurs specjalisty Endoskopia dla pielęgniarek oraz udokumentuje doświadczenie minimum 1 rok stażu pracy na stanowisku pielęgniarki oraz posiadająca prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków- załącznik nr 3 oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 27.06.2018 r. do godziny 10.00. Termin otwarcia 27.06.2018 r. godzina 10:01.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mariola Marciniec
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 17 865 20 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie częściowe 1:
Wybór pielęgniarki endoskopowej. Pielęgniarka powinna spełniać następujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2018 – 25 badań
rok 2019 – 100 badań
rok 2020 – 125 badań
Zadanie częściowe 2:
Wybór pielęgniarki endoskopowej. Pielęgniarka powinna spełniać następujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2018 – 25 badań
rok 2019 – 100 badań
rok 2020 – 125 badań
Zadanie częściowe 3:
Wybór pielęgniarki endoskopowej. Pielęgniarka powinna spełniać następujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej) Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2018 – 25 badań
rok 2019 – 125 badań
rok 2020 – 100 badań
Zadanie częściowe 4:
Wybór pielęgniarki endoskopowej. Pielęgniarka powinna spełniać następujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej) Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2018 – 25 badań
rok 2019 – 125 badań
rok 2020 – 100 badań
Dodatkowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumencie załączonym do niniejszego ogłoszenia o nazwie: „Zapyt. ofert. pielęgniarki endoskopowe BP 10 2018”

Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi Inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia:
Wybór pielęgniarek endoskopowych w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii, usługi realizowane w ramach projektu – „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

Przedmiot zamówienia:
Zadanie częściowe 1:
Wybór pielęgniarki endoskopowej. Pielęgniarka powinna spełniać nastepujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej) Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2018 – 25 badań
rok 2019 – 100 badań
rok 2020 – 125 badań
Zadanie częściowe 2:
Wybór pielęgniarki endoskopowej. Pielęgniarka powinna spełniać nastepujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej) Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2018 – 25 badań
rok 2019 – 100 badań
rok 2020 – 125 badań
Zadanie częściowe 3:
Wybór pielęgniarki endoskopowej. Pielęgniarka powinna spełniać nastepujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej) Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2018 – 25 badań
rok 2019 – 125 badań
rok 2020 – 100 badań
Zadanie częściowe 4:
Wybór pielęgniarki endoskopowej. Pielęgniarka powinna spełniać nastepujące wymagania: Pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie wykonywania badań kolonoskopii w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:
• przygotowanie pacjenta do badania
• przygotowanie sprzętu do badania
• asysta podczas badania
• dezynfekcja i mycie sprzętu
• opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej) Przewidywana liczba badań do wykonania:
rok 2018 – 25 badań
rok 2019 – 125 badań
rok 2020 – 100 badań
Dodatkowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumencie załączonym do niniejszego ogłoszenia o nazwie: „Zapyt. ofert. pielęgniarki endoskopowe BP 10 2018”

Kod CPV: 85121000-3
Nazwa kodu CPV: Usługi medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin prowadzenia badań to: od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 12.2020 r. badania będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym.

Załączniki:
Zapyt. ofert. pielęgniarki endoskopowe BP 10 2018
Zał. nr 1 do BP 10 2018 – Wzór formularza oferty
Zał. nr 2 do BP 10 2018 – Oswiadczenie o braku powiązań
Zał. nr 3 do BP 10 2018 – Oswiadczenie o spełnieniu warunków
Zał. nr 4 do BP 10 2018 -Wzór umowy
Pytania i wyjaśnienia:
zmiana treści zapytanie BP 10 2018
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego pielęgniarki, która ukończyła kurs specjalisty Endoskopia dla pielęgniarek oraz udokumentuje doświadczenie minimum 1 rok stażu pracy na stanowisku pielęgniarki endoskopowej oraz posiadająca prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków- załącznik nr 3 oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
Dodatkowe warunki :
Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału znajdują się w dokumencie załączonym do niniejszego ogłoszenia o nazwie: „Zapyt. ofert. pielęgniarki endoskopowe BP 10 2018”

Warunki zmiany umowy:
Zgodnie z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów świadczące o wymaganym wykształceniu Wykonawcy oraz dokument potwierdzający ukończenia kursu w zakresie Endoskopii.
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:

a. CENA – 100%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za jednorazowe asystowanie podczas prowadzenia badania 100% = 100 pkt

3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
——————————————x 100 pkt = liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej

5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.
6. Kryteria oceny ofert dla każdego zadania są jednakowe.

Wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa: Centrum Medyczne MEDYK sp. z o.o., sp. k.
Adres: ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów, podkarpackie , Rzeszów
Numer telefonu: 793 570 282
Fax: 17 852 05 52
NIP: 813 371 47 48
Tytuł projektu: Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej
Numer projektu: RPPK.07.06.00-18-0002/17-00

Skip to content