Loader

Komunikat zarządu w sprawie informacji opublikowanych w mediach o potencjalnych nieprawidłowościach

11-08-2021

Komunikat zarządu ws postępowania kontrolnego NFZ

W nawiązaniu do opublikowanych w mediach informacji dotyczących potencjalnych nieprawidłowości jakie miały miejsce w Centrum Medycznym Medyk w związku z prowadzonym postępowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia wskazujemy, iż są one niepełne, a sprawa nie została zakończona.

Po pierwsze należy stwierdzić, iż CM Medyk nie zgodziło się w dokumentem pokontrolnym NFZ. Uznanie iż doszło do naruszenia zasad Narodowego Programu Szczepień, a w związku z tym CM Medyk będzie zmuszony zapłacić 3,5 mln. kary w tym momencie – bez wydania w tym przedmiocie decyzji administracyjnej – jest co najmniej przedwczesne. CM Medyk nie zgodziła się z zarzutami jakie przedstawił firmie NFZ. W tej sprawie w dniu 16 lipca 2021 roku wystosowana została odpowiedź, w której podważone zostały argumenty Narodowego Funduszu Zdrowia. W wielu miejscach dokumentu pokontrolnego NFZ firma CM Medyk wskazuje na błędy kontroli a także wadliwość wniosków. Firma wskazuje między innymi na błędy w zakresie kryterium wyboru próby kontrolnej, które nie było w jej ocenie ani obiektywne ani rzetelne. Spółka zgłosiła zastrzeżenia nie tylko co do zakresu kontroli, ale także kryteriów oceny, sposobu oceny, sposobu dokonywania ustaleń faktycznych, dokonanych ustaleń faktycznych, kryteriów doboru próby kontroli oraz wniosków wynikających z kontroli. Firma wykazuje, iż wniosek podawany w mediach o możliwym ograniczeniu dostępności do szczepień jest całkowicie niezasadny.

Spółka wskazuje, iż nie zgadza sie z oceną zawartą w wystąpieniu pokontrolnym, i Spółka w drodze przysługujących jej środķow prawnych zakwestionowała sposób prowadzonej kontroli oraz dokonane ustalenia i wnioski. W związku z powyższym, nie ma podstaw do nakładania na Spółkę jakichkolwiek sankcji. Spółka wniosła o uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń i zmianę wystąpienia pokontrolnego w sposób uwzględniający zgłoszone przez nią zastrzeżenia. Zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, przy czym sprawa nie została zakończona a Spółka będzie podejmować adekwatne do sytuacji kroki.

Należy również wskazać, iż posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński kolejny raz wprowadzają opinię publiczną w błąd, fałszują przekaz i stawiają tezy nie mające realnych podstaw i uzasadnienia, szczególnie w zakresie powiązania działań prowadzonych przez CM Medyk na rzecz mieszkańców województwa podkarpackiego, z wyborami odbywającymi się w Rzeszowie.

Skip to content