Loader

OFERTA

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru pielęgniarek endoskopowych oraz pielęgniarek anestezjologicznych – zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

Data publikacji:
16.12.2020

KODY CPV:
85121000-3 Usługi medyczne

Zamawiający:

Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.
Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów
tel. 17 865 20 94
www.medyk.rzeszow.pl
profilaktyka.projekt@medyk.rzeszow.pl
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Beata Pomianek

 

Informacje ogólne:

 1. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Zamawiający należy przez to rozumieć Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie.
 2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Wykonawca, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ubiegającą się o udzielenie Zamówienia.
 3. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 poprzez:
 1. Umieszczenie zapytania na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.medyk.rzeszow.pl/profilaktyka-zdrowotna-kluczem-do-utrzymania-aktywnosci-zawodowej.html
 2. Umieszczenie zapytania na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 3. Zebranie i ocena ofert
 4. Wybór Wykonawcy
 5. Sporządzenie protokołu
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W przypadku przekroczenia szacowanego dla Zamówienia budżetu, Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.

Przedmiot zamówienia

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3 Usługi medyczne
 2. Przedmiotem zamówienia jest wybór pielęgniarek endoskopowych w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii, oraz wybór pielęgniarek anestezjologicznych w celu asystowania lekarzowi anestezjologowi przy podawaniu znieczulenia oraz podczas trwania badania kolonoskopii, na powierzonym sprzęcie w ramach projektu – zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

Zadanie częściowe 1:

Wybór pielęgniarki endoskopowej – Pakiet I w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:

 • przygotowanie pacjenta do badania
 • przygotowanie sprzętu do badania
 • asysta podczas badania
 • dezynfekcja i mycie sprzętu
 • opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
 • wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)

 • Przewidywana liczba badań do wykonania:

rok 2021 – 242 badania

Zadanie częściowe 2: Wybór pielęgniarki endoskopowej

Pakiet II w celu asystowania lekarzowi podczas prowadzenia badań kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:

 • przygotowanie pacjenta do badania
 • przygotowanie sprzętu do badania
 • asysta podczas badania
 • dezynfekcja i mycie sprzętu
 • opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
 • wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu.

Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)

 • Przewidywana liczba badań do wykonania:

rok 2021 – 242 badania

Zadanie częściowe 3: Wybór pielęgniarki anestezjologicznej

Pakiet I w celu asystowania lekarzowi anestezjologowi przy podawaniu znieczulenia oraz podczas trwania badania kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:

 • przygotowanie pacjenta do znieczulenia
 • asysta podczas badania
 • opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
 • wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
 • Przewidywana liczba badań do wykonania:

rok 2021 – 242 badania

Zadanie częściowe 4: Wybór pielęgniarki anestezjologicznej

Pakiet II w celu asystowania lekarzowi anestezjologowi przy podawaniu znieczulenia oraz podczas trwania badania kolonoskopii. Do jej obowiązków należało będzie:

 • przygotowanie pacjenta do znieczulenia
 • asysta podczas badania
 • opieka nad pacjentem po wykonanym badaniu
 • wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje medyczna oraz dokumentacje projektu. Wymiar zaangażowania w projekcie (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
 • Przewidywana liczba badań do wykonania:

rok 2021 – 242 badania

Dodatkowe informacje dla wszystkich zadań:

 1. osoba wyłoniona w niniejszym postępowaniu będzie świadczyć usługę osobiście;
 2. osoby wyłonione będą zobowiązane prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych  z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
 3. Badania będą prowadzone na powierzonym sprzęcie i będą wykonywane w siedzibie Centrum Medycznego Medyk, osoba wyłoniona w niniejszym postępowaniu ponosi koszty związane z realizacją usługi dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 4. badania będą realizowane na podstawie przedłożonego harmonogramu przez Zamawiającego Wykonawcy na dany miesiąc z wyprzedzeniem tygodniowym.
 5. Termin prowadzenia badań to: od daty podpisania umowy w niniejszym postępowaniu do 30.06.2021 r.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub większą liczbę zadań częściowych.
 7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Wymagania i warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt. 3 oraz spełniający łącznie następujące warunki:
 2. dla zadania częściowego nr 1 i 2 – posiada kwalifikacje do wykonania zamówienia tj.: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego pielęgniarki, która ukończyła kurs specjalisty Endoskopia dla pielęgniarek oraz posiadająca prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. b) dla zadania częściowego nr 3 i 4 – posiada kwalifikacje do wykonania zamówienia tj.: Pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Posiadająca prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków- załącznik nr 3 oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Na dokumencie należy wskazać numer zadania do którego się odnosi.

 1. Inne dokumenty żądane przez zamawiającego, które wykonawca ma obowiązek złożyć:
  1. Akceptacja załączonego do niniejszego zapytania ofertowego projektu umowy – załącznik nr 4
  2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  3. – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2
 2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 7. Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
  i dokumentach stanowiących Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego (wyszczególnionych w Punkcie V. Zapytania ofertowego), z których musi jednoznacznie wynikać , że Wykonawca spełnia warunki.
 8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, bądź pełnomocnictw albo złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty bądź pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 10. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie, czyli konsorcjów.

 

 1. Lista dokumentów wymaganych od wykonawcy
 2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 3. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
 5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów świadczące o wymaganym wykształceniu osoby prowadzącej badania.
 6. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 7. Preferowane warunki określenia ceny i zasad zapłaty:
 8. Cena: złoty polski (PLN).
 9. Forma płatności: przelew na rachunek bankowy Oferenta.
 10. Termin zapłaty: dla faktury częściowej 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami.

Inne wymagane postanowienia oferty:

 1. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 2. Oferta musi być złożona według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza oferty – załącznik nr 1, wypełnionego czytelnie na komputerze (bez dodatkowych dopisków bądź zastrzeżeń).
 3. Oferta powinna zawierać informacje, którego zapytania ofertowego dotyczy (BP 6/2020).
 4. Oferta ma być ofertą, o której mowa w kodeksie cywilnym, w szczególności powinna:

4.1. być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, zgodnie z zasadami reprezentacji właściwymi dla oferenta,

4.2. nie może zawierać dopisków, które stanowią, iż nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 1. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

        5.1.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy,

        5.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków,

        5.3.Wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Kryteria i sposób oceny ofert

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria:
 2. CENA – 100%
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej
Lp. Nazwa kryterium Waga
    1. Cena brutto za przeprowadzenie badania 100% = 100 pkt

4. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
5. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:


cena brutto oferty najtańszej

——————————————x 100 pkt = liczba punktów w danym kryterium

cena brutto oferty badanej

 

 1. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma identyczną ilość punktów, Zamawiający przeprowadzi dogrywkę cenową z tymi Wykonawcami.
 2. Kryteria oceny ofert dla każdego zadania są jednakowe.
 3. Sposób przygotowania i złożenia oferty
 4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Zapytania ofertowego.
 5. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 6. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
 8. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia).
 9. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzonym „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
 10. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na ofertę muszą być ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę.
 11. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
 12. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:

„Oferta na wybór pielęgniarek endoskopowych oraz pielęgniarek anestezjologicznych”.

Adres Zamawiającego:

Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.
Fryderyka Szopena 1
35-055
ZAPYTANIE OFERTOWE
BP 6/2020
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

 

 1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz jeżeli zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.
 2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 28.12.2020 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 28.12.2020 r. godzina 10:01.
 5. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: projekt@medyk.rzeszow.pl
 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 15 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 15.
 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 inne postanowienia zapytania ofertowego

1.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treśći złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem pkt.1.1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

1.1.  Zamawiający poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. W okresie od rozpoczęcia postępowania do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą:

2.1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

2.1.1.Odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia ofert,

2.1.2.Zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy,

2.1.3. unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn,

2.2.Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny.

2.3.  W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

 1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia po dwukrotnym wezwaniu przez zamawiającego w terminie
  14 dni od dnia wyboru, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Informacje o wyborze oferty

 1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania.
 2. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeurpejskie.go.pl.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
 4. Unieważnienia postępowania w sytuacji kiedy cena za wykonanie Zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia

Informacje końcowe

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
 2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy będą mogły dotyczyć w szczególności terminu, zakresu i wielkości zamówienia.
 4. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Centrum Medycznego MEDYK Sp. z o.o. sp. k. do zawarcia umowy. Centrum Medyczne Sp. z o.o. sp. k. może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Załączniki:

Skip to content