Loader

Szczepienia

Szczepienia

Szczepienia pracowników zapewniają ochronę im samym i wszystkim, z którymi mają bezpośredni kontakt, jak również zabezpieczają ciągłość pracy, a przez to stabilność biznesową przedsiębiorstw.

Do pracodawcy należy ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami biologicznymi potencjalnie obecnymi w środowisku pracy oraz zapewnienie odpowiedniej profilaktyki zachorowań. Kwestie obowiązkowych szczepień dla osób zatrudnionych są w Polsce regulowane prawem – obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005, a szczegółowy wykaz zalecanych szczepień ochronnych w określonych rodzajach czynności zawodowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.U.2012.40).

Rozporządzenie wprowadza obowiązek poddania się szczepieniom pracownikom jeżeli wykonują oni czynności zawodowe wskazane w poniższej tabeli.

 

LP. RODZAJE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH ZALECANE SZCZEPIENIA OCHRONNE
1. Czynności, w trakcie których dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny) lub sprzętem skażonym tym materiałem biologicznym. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
2. Czynności przy produkcji i dystrybucji żywności oraz wymagające kontaktu z żywnością w zakładach zbiorowego żywienia. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.
3. Czynności, których wykonywanie jest związane z wyjazdami na obszary o wysokiej endemiczności wirusowego zapalenia wątroby typu A Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.
4. Czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi. Szczepienia przeciw tężcowi.
5. Czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi. Szczepienia przeciw:

 1. tężcowi,
 2. wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
 3. durowi brzusznemu
6. Czynności wymagające kontaktu z glebą lub przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Szczepienia przeciw tężcowi.
7. Czynności bezpośrednio związane z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu
mózgu.
8. Czynności wykonywane w kompleksach leśnych oraz na terenach zadrzewionych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu
mózgu
9. Czynności związane z bezpośrednią stycznością z osobami przyjeżdżającymi z obszarów występowania zachorowań na błonicę lub związane z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na błonicę. Szczepienia przeciw błonicy.
10. Czynności związane z diagnostyką wścieklizny u zwierząt, praca w laboratorium z materiałem zawierającym wirusa wścieklizny lub związana z narażeniem na zakażenie wirusem wścieklizny w laboratoriach wirusologicznych, w których prowadzona jest hodowla wirusa wścieklizny. Czynności wymagające kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi
stanowić zagrożenie przeniesienia zakażenia na człowieka.
Szczepienia przeciw wściekliźnie
11. Czynności podejmowane w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią. Szczepienia przeciw:

 1. tężcowi,
 2. błonicy,
 3. durowi brzusznemu,
 4. wściekliźnie,
 5. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
 6. wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
 7. kleszczowemu zapaleniu mózgu,
 8. japońskiemu zapaleniu mózgu,
 9. zakażeniom wywoływanym przez Neisseria meningitidis,
 10. odrze,
 11. śwince,
 12. różyczce,
 13. ospie wietrznej,
 14. poliomyelitis,
 15. grypie,
 16. żółtej gorączce,
 17. zakażeniom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae,
 18. wąglikowi,
 19. cholerze,
 20. ospie prawdziwej,
 21. jadowi kiełbasianemu- prowadzi się u osób narażonych na działanie takiego biologicznego czynnika chorobotwórczego, który może wywołać chorobę zakaźną, o której mowa w pkt 1-21.

 

Koszty przeprowadzania określonych szczepień ochronnych oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca (Art.20.3. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi -Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.)

Dobrą praktyką ze strony pracodawcy jest także zapewnienie wszystkim pracownikom corocznych szczepień przeciw grypie w okresie zwiększonych zachorowań.

Centrum Medyczne Medyk oferuje szczepienia ochronne pracowników przeciwko:

 • grypie
 • kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
 • krztuścowi
 • pneumokokom
 • rakowi szyjki macicy
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • durowi brzusznemu
 • tężcowi
 • wściekliźnie
  i inne wynikające z charakteru wykonywanej pracy.

Rejestracja szczepień dla pracowników
Placówki CM Medyk :

 • Rzeszów ul. Rejtana 53 – tel. 517 304 871, e-mail : ecygler@medyk.rzeszow.pl
 • Mielec ul. Partyzantów 21- tel. 505 583 983, e-mail : kzolty@medyk.rzeszow.pl
Skip to content